Política de Privacitat

1.1. A l’efecte del que es disposa en l’art. 13 i l’art. 14 del RGPD se li facilita la següent informació:
De conformitat amb l’art. 13 i 14 del RGPD se li facilita la següent informació:
RESPONSABLE: JOAN SASTRE BIBILONI
NIF/CIF: 37.342.257-D
ADREÇA: C/ SA PLAÇA, 1. PINA (07220) ILLES BALEARS
TELÈFON: 658 43 62 40
EMAIL: info@sastrebibiloni.com

FINALITAT: En ASSESSORIA SASTRE BIBILONI tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis i/o vendre els productes contractats per vostè a través de la nostra web i gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. Amb la finalitat de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i/o compra efectuada per vostè. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat.

LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte mitjançant la compra del producte i/o servei de conformitat amb el Codi de Comerç i Codi Civil. Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol·licitada i gestionar l’enviament d’informació comercial.

DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ASSESSORIA SASTRE BIBILONI estem tractant dades personals que els concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Procedència: el propi interessat.

1.2. El client accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal recaptats durant la navegació per la pàgina o proporcionats mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats d’una possible relació comercial en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal referits en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc de la web en el qual se sol·licitin dades de caràcter personal, el client serà informat, ja sigui mitjançant un enllaç, ja sigui mitjançant la inclusió dels esments oportuns en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida de tals dades de caràcter personal. A tot client que decideix registrar-se en la pàgina web de la nostra empresa li sol·licitem les dades de caràcter personal necessaris per als fins del servei sol·licitat, que no és un altre que és la prestació dels serveis i/o venda de productes oferts en la web.

1.3. El client/usuari podrà exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma prevista en l’apartat anterior, els drets reconeguts en els articles 15 a 21 del Reglament (UE) 2016/679, i en particular els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat de les dades, oposició i decisions individuals automatitzades, sempre que resultés pertinent. Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada client a través d’un formulari d’exercicis de drets que ens sol·licitarà per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada podrà enviar-la per correu postal a la següent adreça: ASSESSORIA SASTRE BIBILONI, amb domicili en C/ SA PLAÇA, Núm. 1. PINA (07220) ILLES BALEARS, adjuntant en tots dos casos fotocopia del DNI del client.

1.4. El tractament automatitzat al fet que seran sotmesos totes les dades de caràcter personal recollits a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d’aquesta pàgina web té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual amb el propietari d’aquesta pàgina web.

1.5. Vostè autoritza l’enviament de publicitat dels nostres serveis i productes. Les seves dades de caràcter personal seran utilitzats per a gestionar l’enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. Les adreces de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporcioni a través del formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzats exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà. Resulta d’aplicació el que es disposa en els *art 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’art. 4 del Reial decret llei 13/2012, respecte a l’ús i tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar l’enviament de publicitat.

1.6. L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. No obstant això l’Empresa i/o Entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en la seva poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservats en els fitxers titularitat de JOAN SASTRE BIBILONI fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l’empresa, exclusivament als fins indicats anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a la disposició d’autoritats administratives o judicials.