Assessoria Fiscal

Poder gaudir d’un bon assessorament tributari és fonamental per al desenvolupament de qualsevol empresa. Amb SastreBibiloni us beneficiareu d’una correcta planificació fiscal i estarà sempre a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte o consulta amb rapidesa i eficàcia.

Gaudireu sempre de les novetats tributàries que puguin afectar la vostra activitat.

Per tal d’evitar sorpreses d’última hora, a l’hora de pagar els impostos és importantíssim una bona planificació fiscal durant tot l’exercici. Si li gestionem la comptabilitat de la seva empresa, disposem de la informació necessària per aconseguir l’objectiu que tots perseguim, pagar sense sorpreses i el que sigui just i necessari.

Serveis Assessoria Fiscal:

Liquidació d’impostos – Gestió tributària
 • Confecció de declaracions d’I.V.A. trimestrals i resums anuals. Règim d’estimació directa i simplificada (mòduls IVA).
 • Pagaments a compte de l’I.R.P.F. empresaris i professionals, mòduls (estimació simplificada), estimació directa.
 • Declaració de retencions IRPF (nòmines, professionals, arrendament d’immobles, rendiments de capital mobiliari).
 • Declaració operacions intracomunitàries.
 • Declaració anual d’operacions amb terceres persones.
 • Impost sobre la renda i el patrimoni.
 • Declaració anual de l’Impost sobre Societats i pagaments a compte.
 • Ajornament i fraccionament de deutes tributaris.
 • Declaracions censals d’inici d’activitat, alta d’autònoms, baixes, variacions, etc.
Servei de consultes fiscals

Assessorament tributari general. Feim informes sobre totes aquelles qüestions que per la seva especial transcendència requereixin una anàlisi detallada, incorporant-hi la normativa vigent, els criteris interpretatius de l’Administració i la jurisprudència dels tribunals.

Preparació i dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil

Confecció dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu) i dipòsit en el Registre Mercantil.

Representació fiscal i tramitació de documents.

Assistència, representació i defensa davant les diferents administracions tributàries, amb motiu de peticions, requeriments i inspeccions. Preparació, revisió i presentació d’escrits dirigits a l’Agència Tributària, Govern Balear, Ajuntament.

Elaboració dels llibres fiscals obligatoris.

Ens encarreguem de complir amb la legislació fiscal que s’imposa als contribuents que exerceixen activitats empresarials l’obligació de portar diferents llibres registre, en funció del règim fiscal a què estiguin subjectes i del tipus d’activitat desenvolupada:

 • Llibre registre de vendes i ingressos.
 • Llibre registre de compres i despeses.
 • Llibre registre de béns d’inversió.
 • Llibre de factures emeses.
 • Llibre de factures rebudes.